narzędzie geodezyjne

Poradnik geodezyjny

I etap: Mapa do celów projektowych – tutaj po raz pierwszy niezbędna staje się pomoc geodety, który przygotowuje mapę stanowiącą podstawę do naniesienia projektu na grunt oraz stanowiącą niezbędny załącznik do pozwolenia na budowę.
 
II etap: Uzgodnienie w ZUDP (Zakład Uzgodnień Dokumentacji Projektowej) - podlega lokalizacja sieci uzbrojenia terenu. Do nich zaliczymy nadziemne, naziemne i podziemne przewody (wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne.  Uzgodnieniu podlegają nowe przyłącza oraz przebudowa istniejących.

III etap: Wytyczenie budynku i przyłączy - by obiekt został prawidłowo osadzony na gruncie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oraz by utrzymał on swoją geometrię, musimy posilić się osobą geodety. To jego praca na gruncie oraz odpowiedni wpis do dziennika budowy gwarantuje poprawność inwestycji.

IV etap: Inwentaryzacja powykonawcza - Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę (budynki) oraz urządzenia podziemne, takie jak przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie tzw. tyczenie. Natomiast do zakończenia procesu budowlanego niezbędne jest zgłoszenie o zakończeniu budowy w nadzorze budowlanym. Do takiego zgłoszenia (oprócz wielu innych dokumentów) konieczne jest wprowadzenie informacji do ewidencji gruntów i budynków oraz załączenie geodezyjnej mapy powykonawczej z klauzulą o przyjęciu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego inwentaryzacji. Każdy z tych etapów jest niezbędny do przeprowadzenia poprawnej procedury związanej z budową. Jednocześnie każdorazowe poszukiwanie specjalisty do realizacji poszczególnych etapów prac powoduje wiele niepewności i tym samym możliwe niepowodzenia. Zlecając Nam obsługę geodezyjną inwestycji, zapewniacie sobie jednego sprawdzonego fachowca przez cały ten proces. Świadcząc kompleksowo usługi, gwarantujemy pomyślność całego procesu inwestycyjnego, terminowość a także rzetelną pomoc odnośnie każdego aspektu wykonywanej pracy. 


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! Realizujemy zlecenia zawsze na czas!          Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! Realizujemy zlecenia zawsze na czas!          Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! Realizujemy zlecenia zawsze na czas!          Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! Realizujemy zlecenia zawsze na czas!          Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! Realizujemy zlecenia zawsze na czas!          Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! Realizujemy zlecenia zawsze na czas!          Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! Realizujemy zlecenia zawsze na czas!